Podmienky spotrebiteľskej súťaže „Bike Fest 2024“

I. Úvodné ustanovenia

Spoločnosť POINTS SLOVENSKO, s.r.o., Drotárska cesta 15, 811 02 Bratislava, IČO: 31 369 146, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 6708/B, emailový kontakt: info@points.sk (ďalej len „Vyhlasovateľ“), vydáva nasledovné podmienky upravujúce priebeh a pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej len „Súťaž“).

Zapojením sa do Súťaže účastníci potvrdzujú, že sa s týmito podmienkami vopred oboznámili a súhlasia s nimi.

 

II. Informácie o podmienkach Súťaže

Súťaž bude prebiehať v rámci bicyklového festivalu „Birell Bike Fest“ od 31.5.2024 až do 2.6.2024. Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto sa zaregistruje na www.uvexsports.sk/sutaz a vyplní kontaktný formulár. Predmetom Súťaže sú nasledovné nepeňažné výhry:

·         1x cyklistická prilba značky uvex v hodnote 150,- EUR

·         1x športové okuliare značky uvex v hodnote 100,- EUR

·         1x cyklistické oblečenie značky Gonso v hodnote 100,- EUR

·         1x cyklistické rukavice značky kinetixx v hodnote 40,- EUR

Vyhlasovateľ si vymedzuje právo zmeniť predmety výhry.

Losovanie sa bude konať dňa 7.6.2024 v sídle Vyhlasovateľa. Výsledky Súťaže budú jednotlivým výhercom oznámené na ich mailovú adresu. Pokiaľ účastník nebude priamo upovedomený o výhre v Súťaži, znamená to, že nevyhral. Výhra bude výhercovi odoslaná do 14 dní od vyhlásenia výsledku súťaže.

Výhercom sa stáva fyzická osoba, ktorá v čase konania súťaže súčasne:

1) splnila všetky podmienky účasti v súťaži stanovené v pravidlách tejto súťaže,

2) bola náhodným výberom vyžrebovaná spomedzi všetkých, ktorí sa riadne zapojili do súťaže,

3) Vyhlasovateľovi sa podarilo s vyžrebovaným výhercom skontaktovať a získať údaje nevyhnutné na doručenie výhry, pokiaľ ich nezískal už skôr. 

 

III. Doplňujúce podmienky účasti v Súťaži

Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba – Spotrebiteľ (ďalej aj ako „Súťažiaci“ alebo „účastník Súťaže“).

Súťažiacim sa môže stať len taká osoba, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži.

Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k Vyhlasovateľovi, ani osoby blízke k týmto osobám v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa niektorá z takýchto osôb stane výhercom v Súťaži, výhra jej nebude odovzdaná.

Jeden Súťažiaci sa môže Súťaže zúčastniť iba raz.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže tých Súťažiacich, ktorí porušia podmienky Súťaže. Rovnako tak sa Výhra neodovzdá v prípade, že Vyhlasovateľ zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého zo Súťažiacich či inej osoby, ktorá dopomohla danému Súťažiacemu k získaniu výhry.

 

IV. Priebeh Súťaže

Súťažiaci, ktorí splnia všetky podmienky účasti v Súťaži, budú automaticky zaradení do žrebovania o výhru.

Výhra bude Súťažiacim odovzdaná Vyhlasovateľom.

Výherca a Vyhlasovateľ sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Vyhlasovateľa.

V prípade, že si výherca výhru neprevezme na svojej doručovacej adrese oznámenej Vyhlasovateľovi alebo v súlade s inak dohodnutým spôsobom odovzdania, stráca na ňu nárok a výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa, ktorý môže rozhodnúť o výbere náhradného výhercu. V tejto situácii výhercovi nevzniká nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany Vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ nezodpovedá za prípadné vady výhry, ani nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené Súťažiacim v súvislosti s užívaním výhry. Reklamácia výhry ako bezodplatne získaného plnenia je vylúčená. Vyhlasovateľ neposkytuje záruku na výhru, ani neposkytuje žiadne náhradné plnenie za výhru alebo jej časť, ani jej hodnotu neprepláca v peniazoch.

V zmysle ustanovenia § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, výhry zo súťaže nie je možné vymáhať súdnou cestou a pravidlá ich uplatňovania sa riadia podmienkami upravenými týmto štatútom. V prípade, ak nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich splnení, resp. nesplnení Vyhlasovateľ. 

 

V. Ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov účastníkov v Súťaži prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi pre ochranu osobných údajov, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „zákon“).

Dobrovoľne odovzdané osobné údaje účastníkov Súťaže budú Vyhlasovateľom spracované primárne za účelom účasti v Súťaži, vyhodnotenia Súťaže a odovzdania Výhry.

Spracovanie osobných údajov na uvedené účely je založené na právnom titule oprávneného záujmu podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona.

Súťažiaci účasťou v Súťaži vyjadruje svoj výslovný súhlas, aby Vyhlasovateľ mal právo Kontaktné údaje Súťažiacich spracovávať za účelom marketingovej komunikácie, t. j. za účelom ponúkania obchodu, služieb a prieskumov trhu, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách Vyhlasovateľa, a to po dobu záujmu účastníka Súťaže o zasielanie takýchto správ. Právnym titulom v takomto prípade je súhlas podľa ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona.

Spracovávané budú nasledujúce osobné údaje Súťažiacich: meno a priezvisko, kontaktné údaje –adresa pobytu, telefonický kontakt, mailová adresa.

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín, ani nebudú poskytnuté medzinárodným organizáciám.

Kategórie možných príjemcov osobných údajov: Vyhlasovateľ, osoby v postavení sprostredkovateľov (doručovatelia, poskytovatelia účtovných služieb, služieb newslettera, správcovia CRM systémov, poskytovatelia webhostingových služieb atď.).

Účastník Súťaže berie na vedomie, že má práva vyplývajúce z ochrany osobných údajov, právo požadovať od príslušného prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie („právo byť zabudnutý“), právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov (ak sa spracúvajú na základe súhlasu), právo na obmedzenie spracovania, právo na prenos týchto údajov a právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Účastník Súťaže má právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sú spracovávané na základe oprávneného záujmu.

Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Osobné údaje budú spracovávané vždy po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu uvedených účelov spracovania, s prihliadnutím na požiadavky na archivačné lehoty na uchovávanie údajov stanovené právnymi predpismi, t. j. po dobu trvania Súťaže, po dobu stanovenú zákonom o dani z príjmov (či ďalšími právnymi predpismi) a po dobu, v ktorej je možné podľa príslušných právnych predpisov uplatniť práva a nároky vyplývajúce z účasti v Súťaži a z odovzdania a realizácie Výhier.

 

VI. Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na úplné zrušenie Súťaže ako aj na zmenu podmienok Súťaže zverejnením aktualizovaného znenia týchto podmienok alebo doplňujúcich informácií o Súťaži na internetových stránkach Vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ týmto informuje, že výherca, ktorý je daňovým rezidentom Slovenskej republiky, je povinný odviesť daň z príjmov a poistné na zdravotné poistenie z hodnoty nepeňažnej výhry, pokiaľ táto hodnota presiahne sumu 350,- EUR. Vyhlasovateľ je v takomto prípade povinný vystaviť výhercovi osvedčenie o výhre, ktoré výherca použije pri plnení vyššie uvedených povinností.